Vedtægter​

Her på siden kan du læse om supporterklubbens vedtægter.

§ 1. Navn og hjemsted​

Stk. 1. Foreningens navn er Slangerup Speedway Supporters.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederikssund Kommune.

​Stk. 3. Foreningen er en selvstændig organisation, der ledelsesmæssigt og økonomisk er uafhængig af Slangerup Speedway Klub (SSK).​

§ 2. Formål​

Stk. 1. At styrke medlemmernes fælles interesse for og kendskab til speedway i almindelighed og Slangerup Speedway Klub i særdeleshed gennem arrangementer, medlemstilbud og aktiviteter året rundt.

​Stk.2. Foreningen er partipolitisk og religiøst neutral, og tager afstand fra alle former for vold og racisme.


§ 3. Medlemskreds​

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er gyldigt, når kontingent er betalt.
Stk. 3. Medlemmer udmeldes automatisk ved kontingentrestance ud over en måned fra kontingentets forfaldsdato.
Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår.
Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves i januar.

§ 4. Generalforsamlingen​

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest på dagen har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 

 • Valg af stemmetællere
 • Valg af dirigent og referent
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse
 • Behandling af indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent
 • I lige år: Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem
 • I ulige år: Valg af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af 2 suppleanter
 • Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 • Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot tre mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.


§ 5. Ekstraordinær generalforsamling​

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse​

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der består af formand, kasserer og 3 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der i lige år vælges formand & 1 bestyrelsesmedlem og i ulige år vælges kasserer & 2 medlemmer samt årligt 2 suppleanter.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger næstformand og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. 

Stk. 5. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.​

​§ 7. Økonomi, regnskab og revision​

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. 

§ 8. Tegningsregler og hæftelse​

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer​

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal (af de afgivne stemmer) på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

§ 10. Opløsning​

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering​

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 20. marts 2013.

bliv medlem af ssk supportere

 
 
 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

* Aktivt medlem betyder at vi må kontakt dig, for at bed om hjælp til div. arrangementer og aktiviteter, der kan fremme vores klub, herunder f.eks. hjælpe med salg af merchandise m.m.

Medlemskabet træder i kraft når der er foretaget en indbetaling af kontingent på 150 kr. på mobile Pay: 36230 eller på vores bank:
konto nr: 6484-2002806 (husk at skrive navn på indbetalingen)

Adresse

Slangerup Speedway Klub Supportere

Hillerød 5 B

3550 Slangerup

Find vej til banen 

​​​

CVR: 34745935

Kontakt os

☎ Tlf.: 28 57 75 98

✉ E-mail: ssk_support@hotmail.dk